ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αχαΐας

Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης

Διαδικασία Παραπομπής / Αξιολόγηση (κατεβάστε τη διαδικασία σε word)

   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

 1. Σε περίπτωση εντοπισμού προβλήματος από εκπαιδευτικούς ή γονείς, αρχικά γίνεται προσπάθεια αντιμετώπισης από το σχολείο (ενδοσχολική), πάντα σε συνεργασία με την οικογένεια. Γίνεται ενημέρωση του διευθυντή, του συλλόγου διδασκόντων, του εκπαιδευτικού του τμήματος ένταξης (αν υπάρχει) με αναφορά από τον εκπαιδευτικό της τάξης των ενδείξεων, συζήτηση και κοινή αντιμετώπιση μέσα στη σχολική μονάδα.
 2. Στη συνέχεια, το σχολείο απευθύνεται στον Σύμβουλο Γενικής Αγωγής. Με την αρωγή του Συμβούλου Γενικής Αγωγής σχεδιάζεται και εφαρμόζεται Βραχύχρονο Πρόγραμμα Παρέμβασης για μια περίοδο 4-8 εβδομάδων.
 3. Αν μετά την υλοποίηση του προγράμματος, δεν επιτευχθεί βελτίωση του προβλήματος, καλείται ο Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής.
 4. Στη συνέχεια, εάν κριθεί απαραίτητο, προτείνεται η παραπομπή και η αξιολόγηση από το ΚΕΔΔΥ. Για μαθητές που φοιτούν σε σχολεία γενικής αγωγής, θα πρέπει να έχουν εξαντληθεί όλες οι διαδικασίες παρέμβασης από το σχολείο. Το σχολείο αποστέλλει υπηρεσιακά την Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση στο ΚΕΔΔΥ. 
 5. Στα σχολεία που υπάρχει Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), η παραπομπή στο ΚΕΔΔΥ γίνεται από την ΕΔΕΑΥ εφόσον έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες ενέργειες και κριθεί απαραίτητο.
 6. Η αίτηση του γονέα/κηδεμόνα αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή υποβάλλεται αυτοπροσώπως στο ΚΕΔΔΥ Αχαΐας τις ημέρες Δευτέρα 12.00-14.00 και Τετάρτη 8.00-10.00 και συνοδεύεται από  φωτοαντίγραφα προηγούμενων γνωματεύσεων από άλλους φορείς καθώς και από φωτοαντίγραφο δικαστικής απόφασης σε περίπτωση επιμέλειας.
 7. Το έντυπο της αίτησης (σε χειρόγραφη ή σε μηχανογραφημένη μορφή) μπορεί να παραληφθεί για να συμπληρωθεί είτε από το σχολείο είτε από την ιστοσελίδα του ΚΕΔΔΥ (http://keddy-ach.mysch.gr)
 8. Αν το παιδί δεν έχει εγγραφεί ακόμα σε σχολείο, οι γονείς υποβάλλουν την αίτηση μαζί με όλες τις γνωματεύσεις, ιατρικές εξετάσεις κλπ.
 9. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη σειρά πρωτοκόλλησης τους. Σε περιπτώσεις που τίθεται αποκλειστική προθεσμία για υποβολή αξιολογήσεων, όπως για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις στη τριτοβάθμια εκπαίδευση ή παράλληλη στήριξη, οι αντίστοιχες αιτήσεις είναι δυνατόν να εξετάζονται κατά προτεραιότητα.
 10. Σε περίπτωση αδυναμίας των γονέων να προσέλθουν στο προκαθορισμένο ραντεβού θα πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα την υπηρεσία. Σε περίπτωση μη προσέλευσης στο προκαθορισμένο ραντεβού χωρίς προηγούμενη έγκαιρη ειδοποίηση, η αίτηση για αξιολόγηση ακυρώνεται.
 11. Στη διαδικασία διάγνωσης-αξιολόγησης συμμετέχουν οι ειδικότητες του Κοινωνικού Λειτουργού, του Εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής και του Ψυχολόγου και μόνο κατά περίπτωση οι ειδικότητες του Λογοθεραπευτή και του Παιδοψυχιάτρου που υπηρετούν στο ΚΕΔΔΥ. Ο μαθητής μπορεί να χρειαστεί να προσέλθει μαζί με το γονέα του μερικές φορές για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
 12. Με την ολοκλήρωση της διάγνωσης-αξιολόγησης από τους ειδικούς, αν ο μαθητής εμπίπτει σε κάποια κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, συντάσσεται γνωμάτευση μετά από συνεδρίαση της διεπιστημονικής ομάδας και ακολουθεί η γραπτή και προφορική ενημέρωση κατά τη διάρκεια της οποίας ενημερώνεται ο γονέας λεπτομερώς για όλα τα αξιολογικά δεδομένα που οδήγησαν τη διεπιστημονική ομάδα στη σύνταξη της γνωμάτευσης και στη πρόταση για το κατάλληλο σχολικό πλαίσιο (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης, παράλληλη στήριξη). Το ΚΕΔΔΥ μπορεί να προχωρήσει στη εκπόνηση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος όπου κριθεί απαραίτητο. Οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ έχουν μόνιμη ισχύ εκτός και αν έχει καθοριστεί επαναξιολόγηση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 13. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υπογραφή και την παραλαβή της γνωμάτευσης από το γονέα. Το ΚΕΔΔΥ αποστέλλει υπηρεσιακά τη γνωμάτευση στο σχολείο του μαθητή.
 14. Οι γονείς δύνανται σε περίπτωση μη αποδοχής της διάγνωσης και της πρότασης για το σχολικό πλαίσιο (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης), να απευθυνθούν σε πιστοποιημένο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο και με τους νόμους 3699/2008 και 4186/2013 να προσφύγουν στη Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ. 

 

 

 

Διαχείριση